Obchodné podmienky

1
Objednávky:
Objednávky prijímame písomne, telefonicky, faxom alebo e-mailom.
Ceny:
Vyhradzujeme si právo na zmenu cien pokiaľ dôjde k zmene nákupnej ceny od našich dodávateľov alebo k zmene kurzu Eura.
V cenníku uvádzame ceny:
MOC - maloobchodná cena s DPH
VOC - veľkoobchodná cena s DPH
Pre nákup pre firmy požadujeme o uvedenie údajov: IČO a IČ DPH, pokiaľ je zákazník plátcom DPH.
Dodacie podmienky:
Pokiaľ je požadovaný tovar momentálne na sklade vašu objednávku vybavíme obratom. Pokiaľ nie je požadovaný tovar na sklade, objednávku ďalej evidujeme až do úplného vybavenia. Tovar zasielame na dobierku alebo úhradou na faktúru. Taktiež môžete tovar zakúpiť v predajni na Mierovej 83 v pondelok až piatok v čase od 9:00 -12:00 13:00-17:00 hod.
Na všetok tovar poskytujeme záruku 24 mesiacov.
K tovaru na dobierku účtujeme poštovné 3.33 Eur.K tovaru na faktúru účtujeme poštovné 2.52 Eur.
Tovar zasielame poštou. Na požiadanie cez UPS.
Pri objednávke nad 150 € s DPH neúčtujeme žiadne poštovné!
Reklamácie:
Reklamáciu môžete uplatniť priamo v sídle firmy alebo zaslať poštou ako obyčajný balík. Dobierky zasielame bez prevzatia späť. V reklamačnom protokole uveďte presný zoznam tovaru, doklad o zaplatení, reklamačný list a presný popis závady. Pri oprávnenosti reklamácie budeme postupovať podľa Obchodného zákonníka. Reklamácie polovodičových súčiastok so spájkovanými vývodmi neuznávame. Reklamácie budú zamietnuté.
Tešíme sa na spoluprácu s Vami. Prajeme Vám veľa pracovných a osobných úspechov.

BEZPEČNOSŤ A OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Elektrocomp s.r.o. sa zaručuje zaobchádzať s údajmi kupujúceho dôverne a chrániť ich pred prípadným zneužitím.
Osobné údaje kupujúceho, ako je meno, adresa, telefónne čísla, e-mail adresa, budú výhradne slúžiť na spracovanie príslušnej objednávky, realizácie dodávky, zúčtovania zodpovedajúcich platieb a k nevyhnutnej komunikácii. Kupujúci sa týmto zaväzuje uvádzať presné a pravdivé informácie.

Osobné údaje kupujúceho nebudú predávané, prepožičiavané, či inak poskytované tretej strane, s výnimkou spoločností zabezpečujúcich dodávku tovaru, aj to len údaje, ktoré sú nevyhnutné pre úspešné uskutočnenie konkrétnej dodávky.
Údaje o nákupoch sú ukladané v bezpečnej databáze a slúžia na interné štatistické analýzy, s cieľom zlepšovať a zefektívňovať poskytovanie služieb.

Odstúpenie od kúpnej zmluvy (zásielkový obchod)
Odstúpenie od kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho:
Zákazník, ktorý nekupuje tovar v rámci svojej podnikateľskej činnosti má v súlade s platnými právnymi predpismi právo odstúpiť od zmluvy do 7 dní od prevzatia tovaru.
Postup v prípade odstúpenia od zmluvy
Vzhľadom k tomu, že v prípade odstúpenia sa zmluva od začiatku ruší, vráti alebo nahradí dodávateľ zákazníkovi a zákazník dodávateľovi všetky vzájomne prijaté plnenia.

Odstúpiť môže zákazník tak, že túto skutočnosť oznámi dodávateľovi, a to elektronicky na emailovú adresu alebo písomne na prevádzke u dodávateľa.
Pri odstúpení je nutné uviesť číslo objednávky, variabilný symbol a dátum nákupu a predložiť originál dokladu o kúpe tovaru.

Pokiaľ už zákazník tovar obdržal a prevzal, zašle tovar späť na prevádzku dodávateľa, kde dodávateľ bez zbytočného odkladu posúdi stav vráteného tovaru.

V prípade, že je tovar vrátený dodávateľovi v inom ako neporušenom stave a obale, je zákazník povinný nahradiť dodávateľovi hlavne náklady spojené s uvedením tovaru do pôvodného stavu a vzniknutú škodu na tovare (neúplný obsah, poškodený obal, opotrebovaný alebo znečistený tovar a pod.).
Dodávateľ je v prípade odstúpenia povinný zákazníkovi vrátiť už zaplatenú kúpnu cenu alebo jej časť.

V prípade odstúpenia od zmluvy na základe neopraviteľnej závady výrobku, alebo viacnásobného servisného zásahu (3x opakovaná tá istá závada alebo 4x rôzna závada potvrdená a uznaná servisným technikom, počas záručnej doby), je potrebné doložiť všetky servisné vyjadrenia, ktoré servis vydal vo vzťahu k predmetnému výrobku.

V Bratislave dňa 9.februára 2011.